jan8.jpg
Stadgar

Vägföreningens stadgar

Sammanträdesdatum 2003-12-15
Sammanträdesledare Margareta Arenås
___________________________________________________________________ 

Ärende        
Stadgar för Sågmyra Vägförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Kommun: Falun                                      Dalarnas län

___________________________________________________________________ 

§1                 Föreningens firma är Sågmyra vägförening

§2                 Föreningen förvaltar Gopa ga:2 (vägar i Sågmyra, Gopa, Hällgårdarna och Vrebro)

§3                 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§4                 Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under §2.

§5                 För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Falu kommun.Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter.

§6                 Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I  övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7                 Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden.  Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§8                 Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9                 Styrelsen skall:

 • 1.  förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
 • 2.  föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 • 3.  föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
 • 4.  årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 • 5.  om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
 • 6.  i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

 • §10               För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen tre veckor före ordinarie stämma.

  § 11              Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1 – 31/12.

  § 12              Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. Ifråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 §3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

  § 13              Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom kungörelse i DD och Falukuriren, på anslagstavla och personligt brev till dem som inte bor på orten.               Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i §12 angivna handlingar finns tillgängliga. Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom meddelande på anslagstavla och personliga brev till dem som inte bor på orten.

  § 14              Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verk-samhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. 

  § 15              Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

  1. val av ordförande för stämman
  2. val av sekreterare för stämman
  3. val av två justeringsmän
  4. styrelsens och revisorernas berättelser
  5. ansvarsfrihet för styrelsen
  6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  7. ersättning till styrelsen och revisorerna
  8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
  9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
  10. val av revisorer och suppleanter 
  11. fråga om val av valberedning
  12. övriga frågor
  13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
  14. Vid extra stämma skall behandlas ärenden under pkt 1, 2, 3, 6, 12. 

  § 16              Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständligheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

  § 17              Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.        

  Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan. 

  Margareta Arenås
  Sammanträdesledare

   

                                             

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Öppettider på Muséet:

  Muséet har öppet med bemanning varje lördag och söndag kl 12 - 15 .  

  VÄLKOMMEN IN !

  Sågmyra Hembygdsmuseum
  Tidstrandsvägen 3

   

  o o o o o o o o o o o o o  

   

   

  Vill du tipsa oss om nåt som händer här i Sågmyra,

  maila oss på shf@wgst.se